top of page

החוברת " חשובים חשבון" מרכזת את הנושאים העיקריית שנלמדו

בכיתה ב' במסגרת תוכנית הלימודים של משרד החינוך.

הנושאים בחוברת רבים ומגוונים: המבנה העשרוני, בעיות מילוליות, זוגיות 

ואי זוגיות, חיבור וחיסור במאונך, האפס בפעולות חשבון, כפל וחילוק, סימני

התחלקות, סדר פעולות חשבון, שימוש בסוגריים, סדרות מספרים, מדידת

שטח, הקף, משקל, הזזה, שיקוף סמטריה, קריאת דיאגרמה, קריאת העשון,

הכרת החצי הרבע ועוד.

הפעילוית שבחוברת מובאות בצורה ידידותית ונעימה ומאפשרת חזרה על

החומר תוך הנאה ועניין.

 

החוברת מכילה 80 עמודי פנים.

חושבים חשבון - למסיימי כיתה ב

32.00 ₪מחיר
    bottom of page