top of page

החוברת " חושבים חשבון" מרכזת את הנושאים העיקרית שנלמדו

בכיתה ג' במסגרת תוכנית הלימודים של משרד החינוך.

הנושאים בחוברת רבים ומגוונים: חיבור וחיסור במאונך, המבנה העשרוני,

גימטריה, כפל וחילוק עד 100, בעיות מילוליות בשלבים, זוגיות ואי זוגיות,

חוקי התחלקות, חוק הפילוג, השוואה, סדר פעולות חשבון, שימוש בסוגריים,

כפל במואנך וחילוק ארוך, חילוק עם שארית, מדידת הקף, שטח וזמן, עבודה

עם סרגל, דיאגרמה ושברים.

הפעילויות שבחוברת מובאות בצורה ידידותית ונעימה ומאפשרת חזרה 

על החומר תוך הנאה ועניין.

 

החוברת מכילה 80 עמודי פנים .

חושבים חשבון - למסיימי כיתה ג

32.00 ₪מחיר
    bottom of page